พิมพ์

GISTDA

 

 

ประกาศคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

ว่าด้วยมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศ พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 2)

 

             ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จัดส่งประกาศคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศ พ.ศ.2555(ครั้งที่ 2) มาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร