การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการอำนวยการประสานการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ประชุมครั้งที่ 4/2560 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและกรรมการจากองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว การตรวจสอบการตกหล่นของเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ การส่งต่อข้อมูลเด็กนักเรียน การสืบค้นข้อมูลเด็ก สนับสนุนการวางแผน และการจัดทำนโยบายการศึกษาระดับชาติและระดับภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2560

 

 

1

 

2  
   

3

 

 4

 

 

 IMG 0479

 

 

 S 24223779