เอกสารประกอบการประชุมทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ นาคาคีรี รีสอร์ท & สปา ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Download ข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์

ตารางวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสารสนเทศสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน