การประชุมจัดทำโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมจัดทำโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีนายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมครั้งนี้มีจัดทำ โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนในโครงการให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป ตามนโยบายการบูรณาการงบประมาณและสวัสดิการภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

 

3674

3673

3672

3669