การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และคู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

                สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไปในส่วนภูมิภาค ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่28 ธันวาคม 2561 เพื่อให้การบริหารและการใช้ข้อมูลครอบคลุมส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และคู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรหลัก หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 38 คน พร้อมทั้งมีวิทยากร จากสำนักนิติการ สป. ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย โดยผลจากการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะแจ้งให้หน่วยงานให้ความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์และคู่มือปฏิบัติงานฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

 

27748041 10212939406334553 2751650258206879435 o

 

 

  IMG 20180207 115443

                                                                 1518564426233         FB IMG 1518242998431         

                                                                       27540292 2013664195314384 2976777468158760041 n         27752579 2013665808647556 4546284100369326047 n

                                                                        27654566 10212932539002874 1967904173364122173 n        FB IMG 1519099147691                                

27654424 10212939400654411 293001353908174091 n