ประชุมทบทวนและวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอสถิติด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมการประชุมทบทวนวิเคราะห์รูปแบบเอกสารสถิติทางการศึกษา โดยมีนายอาคม ศาณศิลปินผู้อำนวยการกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมครั้งนี้มีการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน เสนอแนวคิดร่วมกันในการทบทวนและปรับปรุงรูปแบบเอกสารสถิติทางการศึกษา โดยผลจากการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะนำไปปรับปรุงรูปแบบเอกสารสถิติทางการศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ทั่วไป ใช้ประโยชน์เอกสารสถิติด้านการศึกษาร่วมกันต่อไป

 

4

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Simple Image Gallery Extended