การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลด้านการศึกษาไปสู่การเป็น Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ

        เมื่อวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลด้านการศึกษาไปสู่การเป็น Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญจำเป็นและสอดคล้องกับประเด็นการ ใช้ประโยชน์ข้อมูล Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นาย พีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากองค์กรหลักหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน

9

 

 • 11
 • 12
 • 13
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Simple Image Gallery Extended