ประชุมหารือแนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ครั้งที่ 1/2561

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ ชี้แจงแนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกและภายในกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 38 คน

     การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในระบบการศึกษา และแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่มีรหัสประจำตัวประชาชน โดยผ่านการลงทะเบียนในระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

 

08.03.61.01

 

 

                                                Untitled 8          Untitled 7

           

    Untitled 6