ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนดจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีหลักสูตรการอบรม ดังนี้
๑. หลักสูตรที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอสารสนเทศ
              รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๘ คน
              รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕๕ คน
**หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำโน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ มาเข้าร่วมอบรมด้วย


๒. หลักสูตรที่ ๒ การออกแบบและการพัฒนาสารสนเทศด้วยเครื่องมือ Tableau Server
              รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕ คน


ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมได้ตามลิงค์ด้านล่างคะ

 

หากมีข้อสังสัย สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวสุภัทรา ปริยะ กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ศทก.สป.
                      โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๓ ต่อ ๔๔๒ หรือ ๐ ๘๗๑๗ ๘๕๗๔๖

 

link ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ๑ รุ่นที่ ๑
link ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ๑ รุ่นที่ ๒
link ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ๒ (เฉพาะบุคลากรส่วนกลาง)