เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายโศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากหน่วยงานหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใ้ห้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว เรื่อง ปัญหาการเบิกเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัวซ้าซ้อนให้มีประสิทธิภาพของระบบข้อมูลการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุม

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 2.1

เอกสารประกอบวาระการประชุม 2.2

เอกสารประกอบวาระการประชุม 3.1

กระบวนการจัดส่งข้อมูล

คู่มือการใช้งาน FTP