• แบบติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  หลักสูตรที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอสารสนเทศ
  https://goo.gl/forms/16cw3NawuFGU1xwS2

 

 • แบบติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์แบบติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  หลักสูตรที่ 2 การออกแบบและการพัฒนาสารสนเทศด้วยเครื่องมือ Tableau Server
  https://goo.gl/forms/SdlGsebxN9aVTqgT2

 

 • แบบประเมินการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรม)
  https://goo.gl/forms/le8zCmh6CnT80jtD2