ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

Download ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

 

ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการและหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

Download เอกสารประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการและหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2