วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยง API จากแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) เพื่อนำมาวิเคราะห์ Big Data เพื่อการศึกษา ผ่านระบบ Google Meet วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) เพื่อนำมาวิเคราะห์ Big Data เพื่อการศึกษา โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม มอบหมายให้ นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม และมีผู้แทน Google Thailand และที่ปรึกษาโครงการ Big Data เพื่อการศึกษาเข้าร่วมการประชุม

6

6