วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ณ ห้องอบรม อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ และรูปแบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหารือประเด็น เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงาน สพฐ., ผู้แทน สอศ., ผู้แทนกระทรวง อว., ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ผู้แทน สตผ., ผู้แทน สนย., และข้าราชการ ศทก.สป. เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. ทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2. ทราบระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี (ระบบเดิม) และเงื่อนไขการได้รับทุนฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา
3. ทราบระบบการจัดเก็บข้อมูลประเภททุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ร่วมกับ สพฐ. สนย.สป. และ สตผ.สป. ร่วมกันพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้ร่วมกันทุกสังกัด โดยจะนำข้อมูลมาทดสอบกับระบบ ของ สพฐ.

640610 1 1

640610 1 1

640610 1 1

640610 1 1

640610 1 1

640610 1 1