ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554

       หมวด 5 ข้อ 24 กำหนดให้สถานศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ จัดเก็บรวบรวม ตรวจสอบประมวลผลและจัดส่งข้อมูลพื้นฐานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

       จึงขอแจ้งแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ รวมถึงคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามระเบียบฯ จะมีการดำเนินการในช่วงเดือน กรกฏาคม 2556 นี้

 

ดาวน์โหลด

คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554