ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

          สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ในเรื่อง การจัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จากการปฏิรูปฯ ดังกล่าว จึงทำให้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ... และ บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบและถือปฏิบัติ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ดาวน์โหลด