ประชุมทบทวนการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมทบทวนการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 30 คน

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Untitled 1

2.1

5

2