เมื่อวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ หลักสูตรที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอสารสนเทศ (รุ่นที่ 1) ณ โรงแรม เอ็ม ทู เดอ บางกอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 58 คน

06

 

 

05

 

04

 

03

 

02

 

01