เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมการกำหนดแนวทางการลดสำเนาเอกสารจากผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 34อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 30 คน

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จากผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561กำหนดระยะดำเนินการ 6 เดื่อน เริ่มเดือนมีนาคม – กันยายน 2561 และร่วมกันกำหนดแนวทางการลดสำเนาเอกสารจากผู้รับบริการ สำรวจกระบวนงาน การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในกระบวนงาน ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการลดการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยการนำเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน เก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์

3 1 2
4 5