เมื่อวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 นายพีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ หลักสูตรที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอสารสนเทศ (รุ่นที่ 2) ณ โรงแรม เอ็ม ทู เดอ บางกอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 55 คน

 

รวม 2

 

รวม1