เมื่อวันที่ 18 - 20 เมษายน 2561 นายศัจธร  วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร สป. เป็นประธานการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ หลักสูตรที่ 2 การออกแบบและการพัฒนาสารสนเทศด้วยเครื่องมือ Tableau ณ ห้องอบรม 2 ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 17

test คน