การประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2561

        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ได้จัด การประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะที่ 1 โดยมี นาย พีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายโศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากองค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน

one

two