ประชุมหารือการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบบูรณาการระหว่างกระทรวง

                  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ได้จัด การประชุมประชุมหารือการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบบูรณาการระหว่างกระทรวง ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ กำหนดแนวทางการพัฒนา Big Data เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

               โดยมี นาย พีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  หน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 36 คน

 1

 

                     collage                                   

 IMG 9778