เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายโศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากหน่วยงานหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 48 คน ในการประชุมครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อใ้ห้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว เรื่อง ปัญหา
การเบิกเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัวซ้าซ้อนให้มีประสิทธิภาพของระบบข้อมูลการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

4

                           

  7                                                 

                                                          ok