เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางสาวอำไพ  รุ่งวิจารณ์  ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ณ ห้องประชุมอธิปัตย์  คลี่สุนทร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 12 คน ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกกลุ่มข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ในภาพรวมต่อไป

 

edit3

 

2

 

3