ประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา ผู้แทนกระทรวงแรงงาน จำนวน 40 คน

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ที่อยู่แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา แนวทางการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการเชื่อมโยง เนำข้อมูลไปชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอภาพรวมต่อคณะอนุกรรมาธิการ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารรัฐสภา ต่อไป

 

IMG 0003

 

 

  • IMG_0001
  • IMG_0003
  • IMG_0005
  • IMG_0009
  • IMG_0014
  • IMG_9980
  • IMG_9981
  • IMG_9983
  • IMG_9984
  • IMG_9986

Simple Image Gallery Extended