ประชุมเพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านการศึกษา


          วันที่ 23 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมเพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านการศึกษา ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษาจำนวน 52 คน เพื่อระดมความเห็นสถานะปัจจุบัน (As-ls) สิ่งที่ต้องการในอนาคต (To-Be) และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัดให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปัฏิบัติจองการทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นรากฐานในการปรับเปลี่ยน (Transformation) กระบวนการทำงานด้านผู้เรียนและบุคลากรในสังกัดต่อไปในอนาคต

 

18

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended