ประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1


          วันที่ 27 สิงหาคม 2561  นาย พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา จำนวน 28 คน วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อรายงานสภาพปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคล นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 และร่วมหารือเพื่อพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของสาเหตุที่เกิดขึ้นกับปัญหาของข้อมูลซ้ำซ้อน แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะดำเนินการในระยะต่อไป ข้อเสนอแนะอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

16.10.61.01

 

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • IMG_0489
 • IMG_0490
 • IMG_0496
 • IMG_0505
 • IMG_0509

Simple Image Gallery Extended