วันที่ 26 กันยายน 2561 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย “แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาค” ณ ห้องประชุมกรุงเทพ 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 121 คน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาซึ่งมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และคู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และ กิจกรรมที่ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

 1

 

01

 

02

 

 • 2
 • 4
 • IMG_0836
 • IMG_0931
 • IMG_0948
 • IMG_0951
 • IMG_0955
 • IMG_0958
 • IMG_0963
 • IMG_0976
 • IMG_0982
 • IMG_0993
 • IMG_1000
 • IMG_1038
 • IMG_1047
 • IMG_1054
 • IMG_1106
 • IMG_1109
 • IMG_1162
 • IMG_1178
 • IMG_1185
 • IMG_1192
 • IMG_1200

Simple Image Gallery Extended

ภาพถ่ายเพิ่มเติม