วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม นิสิตปริญญาเอกภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ รุ่นที่ 14 จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา การพัฒนาสื่อดิจิทัลและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

 

3D7D6C9D 9C79 4238 B557 2E940735933C

 

  • 0002
  • 343028
  • 343031
  • IMG_1250
  • IMG_1255
  • IMG_1258
  • IMG_1260
  • IMG_1264
  • IMG_1266

Simple Image Gallery Extended