วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อความข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ สป. เข้ากับระบบสารบรรณกลางของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (e-CMS 2.0) โดยมีเป้าหมายที่จะขยายผลการให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ สป.ศธ. และหน่วยงานอื่นด้วย โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธเปิด พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รวมทั้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน

 

MOU ระบบสารบรรณฯ ๑๘๑๐๑๐ 0036

 

Untitled 2

101061

 

 

 • 01
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • MOU_ระบบสารบรรณฯ_๑๘๑๐๑๐_0001

Simple Image Gallery Extended