วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการและหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2   ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศของปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2  ให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาธิการ ในการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ภาคเรียนที่ 2 โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา จำนวน 53 คน

 

30.10.61.01

 

30.10.61.02

30.10.61.03

30.10.61.04

30.10.61.05

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0006
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0007
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0008
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0009
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0010
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0013
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0014
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0015
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0023
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0024
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0025
 • รางแผนขอมลฯ_๑๘๑๐๓๐_0026

Simple Image Gallery Extended