เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัด การประชุมเพื่อร่วมหารือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงสร้างอัตรากำลังและแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายใน จำนวน 12 คน

 

1.22.11.61

2.22.11.61

 

 • IMG_1984
 • IMG_1989
 • IMG_1990
 • IMG_1991
 • IMG_1992
 • IMG_1993
 • IMG_1999
 • IMG_2003
 • IMG_2004
 • IMG_2005
 • IMG_2015

Simple Image Gallery Extended