วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อให้หน่วยงานมีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ประชาชน เป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาดิจิทัลของประเทศ ใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน และนโยบายในการยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานในการประชุม ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 25 คน

 

01.24.12.61

 

02.24.12.61

 

03.24.12.61

 

04.24.12.61

 

05.24.12.61

 

  • IMG_2287
  • IMG_2288
  • IMG_2291
  • IMG_2292
  • IMG_2301
  • IMG_2303
  • IMG_2314
  • IMG_2317
  • IMG_2321

Simple Image Gallery Extended