ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554

2. (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดำเนินการตามระเบียบฯ *update 11 กค 56

3. คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

4. เอกสารการนำเสนอ(PowerPoint)