๑. ๓๐ คำถามรอคำตอบจาก ศธจ.

๒. การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓. ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา

๔. ระบบข้อมูลและสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

๕. ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา

๖. ระบบสารสนเทศกลางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

๗. ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน ศธจ ศธภ