ค้นหา

การจัดทำรายละเอียดของรายการสถิติทางการศึกษา (OS Metadata)

 

คำชี้แจงเพิ่มเติม

โปรดกรอกรายละเอียดของรายการสถิติทางการ (เฉพาะรายการสถิติที่หน่วยงานจัดเก็บ)

โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มฯ ที่แนบ

 

ดาวน์โหลด

 

เอกสารประกอบ

 

ตรวจสอบ OS Metadata ของหน่วยงาน 

 

 

 

ป้ายนำทาง