ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน

การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจัดทำต้นฉบับคู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลบุคคลที่มีสถานะและสิทธิฯ
รายงานความก้าวหน้าการบูรณาการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ๔ ฐานข้อมูล
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง ๔ ฐานข้อมูล
การอบรมแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สป.
การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย
การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจำทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สป.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และจัดทำแผนการบริหารจัดการข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ป้ายนำทาง