ค้นหา

รายงานความก้าวหน้าการบูรณาการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ๔ ฐานข้อมูล

รายงานความก้าวหน้าการบูรณาการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ๔ ฐานข้อมูล

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการ รายงานความคืบหน้า
การบูรณาการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๔ ฐานข้อมูล
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้มี
การดำเนินการร่วมกับองค์กรหลักและหน่วยงาน ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน วิเคราะห์
และออกแบบระบบ และพัฒนาระบบต้นแบบการบูรณาการ พร้อมทั้งได้นำเสนอระบบระบบต้นแบบ
การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (
Prototype)

พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ทั้งในส่วนของแนวทาง
การดำเนินงานและระบบต้นแบบที่นำเสนอ อาทิเช่น การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การกำหนดรายการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ การจัดทำระบบกำหนดรหัสประจำตัว ๑๓ หลัก ที่ต้องมีหลักเกณฑ์ รวมถึงการออกแบบระบบงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบบูรณาการ เช่น ระบบฐานข้อมูลเด็กออกกลางคัน ฐานข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในอนาคต อย่างน้อยควรให้จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล (
DBMS) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และให้คณะทำงานไปศึกษารูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ เพื่อรวมไว้ในระบบบูรณาการนี้ด้วย

13833360 650899545059387 90700810 o

13833505 650899541726054 288372781 o 13840554 650899548392720 830089655 o

ป้ายนำทาง