ค้นหา

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลบุคคลที่มีสถานะและสิทธิฯ

                           การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลบุคคลที่มีสถานะและสิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของกลุ่มนักเรียนใรสถานศึกษาที่ภาครัฐให้สิทธิด้านการศึกษา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๔ กระทรวงศึกษาธิการ

                           สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตามมติ ครม. (๒๐ เม.ย.๕๘) เห็นชอบเพิ่มกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเข้ากองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาภาครัฐให้สิทธิด้านการศึกษา หรือเรียกว่า กลุ่ม G โดยระบุตัวตน ยังไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานด้านสาธารณสุข เป็นกลุ่มเป้าหมายที่พิจารณาเสนอเพิ่มเติม นั้น

                             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. และหน่วยงานที่จัดการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการอื่น ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักการศึกษา กทม. สถาบันการพลศึกษา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกัน และที่ประชุมมีข้อสรุป โดยขอให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาครัฐ จัดส่งข้อมูล ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
๑. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในสถานศึกษาภาครัฐ ตามเงื่อนไข ดังนี้
       ๑) เป็นผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคล ที่ไม่มีเลข ๑๓ หลัก (ยังไม่ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง/ผู้ที่ไม่ปรากฏ สัญชาติของประเทศอื่น) และต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศ
       ๒) ไม่รวมผู้ที่เดินทางไปกลับ (มีที่อยู่อาศัยในประเทศเพื่อนบ้าน)
       ๓) ไม่รวมผู้ที่มีสัญชาติอื่นที่มีหมายเลข Passport
๒. จัดส่งข้อมูลตามรายการที่ ศธ. กำหนด ประกอบด้วย ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา รหัส ๑๓ หลัก/Passport ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
๓. กำหนดจัดส่งข้อมูล ภายในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙ นี้

IMG 3560

IMG 3544 IMG 3557

IMG 3545 IMG 3547

IMG 3551 IMG 3554

 

ป้ายนำทาง