การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในระบบการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในระบบการศึกษา ครั้งที่ 1 /2560

โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร )เป็นประธาน มีผู่้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ  

 

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Simple Image Gallery Extended