การประชุมคณะทำงานย่อยในการจัดทำข้อเสนอโครงการตามนโยบายสำคัญด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยในการจัดทำข้อเสนอโครงการตามนโยบายสำคัญด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และยังไม่ได้รับงบประมาณ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น ๔ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

  • 24_07_60_1
  • 24_07_60_2
  • 24_07_60_3

Simple Image Gallery Extended