การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในส่วนภูมิภาค

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาแบบบูรณาการ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้มีความเป็นเอกภาพ มีคุณภาพ สามารถเรียกใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนของระบบข้อมูลด้านการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม ปะกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาของหน่วยงาน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมฯ  จำนวน ๑๕๐ คน

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในส่วนภูมิภาค