เมื่อวันที่ 16-18  สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครนายก ได้มีการจัดการประชุมปฏิบัติการยกร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ... วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นในเรื่องการทบทวนและปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับภารกิจ ที่กำหนดไว้ในโครงสร้างใหม่ ซี่งการปรับปรุงระเบียบฯ นี้ เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศในส่วนภูมิภาค ที่จะทำให้ข้อมูลมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  การนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ และการสื่อสารภายในองค์กร การบูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการบริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

          ๑) หน่วยงานในสังกัด ศธ. (สพฐ. สอศ. สกอ. สช. กศน.) 

          ๒) หน่วยงานที่จัดการศึกษา นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

          ๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สงขลา และนครนายก

          ๔) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ราชบุรี และ ภาค ๑๓ อุบลราชธานี

          ๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ชลบุรี สมุทรปราการ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์