เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 คณะกรรมการอำนวยการประสานการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา จัดประชุมครั้งที่ 2 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการจากองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา เรื่อง กรอบแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย กรอบแนวคิดการจัดทำระบบ และแนวทางในการดำเนินการ โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะทำงานฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาครั้งต่อไป