เมื่อวันที่ 25 - 27 กันยายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ&รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการนำเสนอสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนและการกำหนดนโยบาย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) บรรยายเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579” และผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ศปก.นรม (ดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล) บรรยายเรื่อง “กรอบแนวทางที่จะดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี กับกระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ