ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายงานลักษณะของประชากรการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559
ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ ระดับกลุ่มจังหวัด
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
โปรแกรมสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
แนวนโยบายสำคัญของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

ป้ายนำทาง